Có 1 kết quả:

dǎ duì zhàng

1/1

dǎ duì zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to compete