Có 1 kết quả:

dǎ chéng yī piàn

1/1

dǎ chéng yī piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to merge
(2) to integrate
(3) to become as one
(4) to unify together