Có 1 kết quả:

dǎ chéng píng shǒu

1/1

dǎ chéng píng shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to draw (a competition)
(2) to fight to a standstill