Có 1 kết quả:

dǎ zhāo hu

1/1

dǎ zhāo hu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to greet sb by word or action
(2) to give prior notice