Có 1 kết quả:

dǎ tàn

1/1

dǎ tàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make discreet inquiries
(2) to scout out