Có 1 kết quả:

dǎ lèi tái

1/1

dǎ lèi tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) to fight on the leitai
(2) (fig.) to enter a contest