Có 1 kết quả:

dǎ duàn

1/1

dǎ duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to interrupt
(2) to break off
(3) to break (a bone)