Có 1 kết quả:

dǎ xuán

1/1

dǎ xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to revolve

Một số bài thơ có sử dụng