Có 1 kết quả:

dǎ dǎng

1/1

dǎ dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Tw) to change gears