Có 1 kết quả:

dǎ qì

1/1

dǎ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inflate
(2) to pump up
(3) fig. to encourage
(4) to boost morale