Có 1 kết quả:

dǎ gǔn

1/1

dǎ gǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to roll about