Có 1 kết quả:

dǎ guā

1/1

dǎ guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a smaller variety of watermelon, with big, edible seeds