Có 1 kết quả:

dǎ suàn pán

1/1

dǎ suàn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compute on the abacus
(2) (fig.) to calculate
(3) to plan
(4) to scheme