Có 1 kết quả:

dǎ wǎng

1/1

dǎ wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to net sth
(2) to catch sth with a net