Có 1 kết quả:

dǎ mà

1/1

dǎ mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to beat and scold

Một số bài thơ có sử dụng