Có 1 kết quả:

dǎ fān shēn zhàng

1/1

dǎ fān shēn zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work hard towards a turnaround
(2) to fight to reverse sth