Có 1 kết quả:

dǎ ěr guāng

1/1

dǎ ěr guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slap on the face
(2) to box sb's ears