Có 1 kết quả:

dǎ báo jiǎn dāo

1/1

dǎ báo jiǎn dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thinning scissors