Có 1 kết quả:

dǎ chóng

1/1

dǎ chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swat an insect
(2) to get rid of intestinal parasite with drugs