Có 1 kết quả:

dǎ shé bù sǐ

1/1

dǎ shé bù sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beat the snake to death or it will cause endless calamity (idiom); nip the problem in the bud