Có 1 kết quả:

dǎ shé bù sǐ , hòu huàn wú qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

beat the snake to death or it will cause endless calamity (idiom); nip the problem in the bud