Có 1 kết quả:

dǎ hùn

1/1

dǎ hùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to intersperse comic remarks (in a performance)
(2) (fig.) to quip
(3) to banter