Có 1 kết quả:

dǎ lài

1/1

dǎ lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deny
(2) to disclaim
(3) to disavow