Có 1 kết quả:

dǎ lài ㄉㄚˇ ㄌㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to deny
(2) to disclaim
(3) to disavow