Có 1 kết quả:

dǎ zhuàn

1/1

dǎ zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spin
(2) to rotate
(3) to revolve