Có 1 kết quả:

dǎ chē

1/1

dǎ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a taxi (in town)
(2) to hitch a lift