Có 1 kết quả:

dǎ cuò

1/1

dǎ cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to err
(2) to dial a wrong number
(3) to make a typo