Có 1 kết quả:

dǎ biǎo

1/1

dǎ biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to run the meter (in a taxi)