Có 1 kết quả:

dǎ mǎ hu yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to play dumb
(2) to slack off (idiom)