Có 1 kết quả:

dǎ gāo ěr fū qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to play golf