Có 1 kết quả:

dǎ niǎo

1/1

dǎ niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shoot a bird (with a gun, slingshot etc)
(2) to photograph birds