Có 1 kết quả:

dǎ hān ㄉㄚˇ ㄏㄢ

1/1

dǎ hān ㄉㄚˇ ㄏㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to snore