Có 2 kết quả:

tuō értuōr

1/2

tuō ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

childcare

tuōr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shill
(2) tout
(3) phony customer who pretends to buys things so as to lure real customers