Có 1 kết quả:

tuō pán

1/1

tuō pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tray
(2) salver
(3) pallet