Có 1 kết quả:

tuō pán chē

1/1

tuō pán chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pallet jack