Có 1 kết quả:

tuō zú wú mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unable to find a place to stay (idiom)