Có 1 kết quả:

kòu qù

1/1

kòu qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to deduct (points etc)