Có 1 kết quả:

kòu nǚ

1/1

kòu nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) to pick up girls
(2) to chase after girls