Có 1 kết quả:

kòu mào zi ㄎㄡˋ ㄇㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tag sb with unfair label
(2) power word