Có 1 kết quả:

kòu mào zi

1/1

kòu mào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tag sb with unfair label
(2) power word