Có 1 kết quả:

kòu yìng

1/1

kòu yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to call in (to a broadcast program) (loanword) (Taiwan)