Có 1 kết quả:

zhí qín

1/1

zhí qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be on duty (of a security guard etc)