Có 1 kết quả:

zhí fú

1/1

zhí fú

giản thể

Từ điển phổ thông

đưa ma

Từ điển Trung-Anh

to attend a funeral