Có 1 kết quả:

sǎo chú tiān xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sweep away evil
(2) to purge (the world of crime)