Có 1 kết quả:

sǎo huáng dǎ fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to eradicate pornography and illegal publications