Có 1 kết quả:

yáng zǐ è

1/1

yáng zǐ è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)