Có 1 kết quả:

niǔ shāng

1/1

niǔ shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a sprain
(2) a crick
(3) to sprain