Có 1 kết quả:

niǔ niǔ niē niē

1/1

niǔ niǔ niē niē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) affecting shyness or embarrassment
(2) coy
(3) mincing (walk, manner of speech)
(4) mannered