Có 1 kết quả:

niǔ bǎi

1/1

niǔ bǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to twist and sway (one's body)