Có 1 kết quả:

niǔ yāo

1/1

niǔ yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sway one's hips
(2) to twist one's waist