Có 1 kết quả:

niǔ jiǎo líng

1/1

niǔ jiǎo líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) takin (Budorcas taxicolor)
(2) goat-antelope